+90 (216) 222 25 25

FaxMAX API

FaxMAX

Hesap İşlemleri


Baz Metod
 Core.accounts
Tüm Metodlar
MetodAçıklama
Core.accounts.comboÖzet liste döner(ComboBox'larda kullanmak için).
Core.accountsTam liste olarak döner(Tablolarda kullanmak için).
Core.accounts.editVar olan kaydı güncelleme içindir.
Core.accounts.createYeni kayıt eklemek içindir.
Core.accounts.removeKaydı silmek içindir.
Core.account_users.comboHesaba ait kullanıcı listesi.

Core.accounts.combo

JSON olarak şu şekilde bilgiler gönderilir:
{
  "jsonrpc":"2.0",
  "id":"fe012e8c-2d2f-47da-b7bb-9d90ee611eb4",
  "method":"Core.accounts.combo",
  "params":{
    "token_":[TOKEN],
    "user_id": Login'de dönen kullanıcı kodu
  }
}

Yukarıdaki JSON Verisini(string olarak) aşağıdaki şekilde gönderebilirsiniz:

 
curl -s -k -i -X POST -F data=JSON VERİSİ 'https://DOMAIN/api/v1'
     
 import json
import requests
r = requests.post('https://DOMAIN/api/v1',
         data={'data': JSON VERİSİ}, verify=False)
print r.status_code, r.text
       
 $ch = curl_init();
curl_setopt_array($ch, array(
  CURLOPT_URL => "https://DOMAIN/api/v1",
  CURLOPT_HEADER => true,
  CURLOPT_POST => 1,
  CURLOPT_POSTFIELDS => array( "data" => JSON VERİSİ )) ), CURLOPT_RETURNTRANSFER => true ));
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
echo $result; 
 private async void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  HttpStringContent stringContent = new HttpStringContent( JSON VERİSİ,
    UnicodeEncoding.Utf8, "application/json");
  HttpClient client = new HttpClient();
  HttpResponseMessage response = await client.PostAsync( "https://DOMAIN/api/v1", stringContent);
  string responseBody = await response.Content.ReadAsStringAsync();
  Console.WriteLine (responseBody);
}
 
 import org.apache.http.HttpEntity;
import org.apache.http.client.methods.CloseableHttpResponse;
import org.apache.http.client.methods.HttpPost;
import org.apache.http.entity.ContentType;
import org.apache.http.entity.mime.MultipartEntityBuilder;
import org.apache.http.entity.mime.content.FileBody;
import org.apache.http.entity.mime.content.StringBody;
import org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient;
import org.apache.http.util.EntityUtils;
import java.io.File;
import org.apache.http.conn.ssl.*;
import org.apache.http.impl.client.*;
import java.security.cert.X509Certificate;
import java.security.cert.CertificateException;
import org.apache.http.conn.scheme.*;
import org.apache.http.impl.conn.tsccm.*;
import org.apache.http.conn.*;

//export CLASSPATH=./httpcomponents-client-4.5.1/lib/*:.

public class ApiSendFax {
	public static void main(String[] args) throws Exception {
    /* Patch ssl hostname validation */
    SSLSocketFactory sf = new SSLSocketFactory(new TrustStrategy(){
      @Override
      public boolean isTrusted(X509Certificate[] chain,
          String authType) throws CertificateException {
        return true;
      }
    }, new AllowAllHostnameVerifier());

    SchemeRegistry registry = new SchemeRegistry();
    registry.register(new Scheme("https",8444, sf));
    ClientConnectionManager ccm = new ThreadSafeClientConnManager(registry);
    /* end of patch */

    CloseableHttpClient httpclient = new DefaultHttpClient(ccm);
    try {
      HttpPost httppost = new HttpPost("https://DOMAIN/api/v1");
      httppost.setEntity(new StringEntity(JSON VERİSİ, ContentType.create("application/json")));
      CloseableHttpResponse response = httpclient.execute(httppost);
      try {
        System.out.println(response.getStatusLine());
        HttpEntity resEntity = response.getEntity();
        if (resEntity != null) {
          System.out.println("Response content length: " + resEntity.getContentLength());
        }
        EntityUtils.consume(resEntity);
      } finally {
        response.close();
      }
    } finally {
      httpclient.close();
    }
  }
}
 
 $.ajax({
  async: true,
  type: 'POST',
  dataType: 'json',
  url: "https://DOMAIN/api/v1",
  data: JSON VERİSİ,
  cache: false,
  success: function(data, textStatus, jqXHR){
    console.log(data.result);
  },
  // JSON-RPC Server could return non-200 on error
  error: function(jqXHR, textStatus, errorThrown){
  }
});
 
 func main() {
  var jsonStr = []byte(JSON VERİSİ)
  req, err := http.NewRequest("POST", "https://DOMAIN/api/v1", bytes.NewBuffer(jsonStr))
  req.Header.Set("Content-Type", "application/json")
  client := &http.Client{}
  resp, err := client.Do(req)
  if err != nil {
    panic(err)
  }
  defer resp.Body.Close()
  fmt.Println("response Status:", resp.Status)
  fmt.Println("response Headers:", resp.Header)
  body, _ := ioutil.ReadAll(resp.Body)
  fmt.Println("response Body:", string(body))
} 

JSON params içeriği
Parametre Zorunlu? Açıklama
token* Evet** Giriş için kullanılacak TOKEN bilgisi
* TOKEN yerine username ve password bilgileri gönderilebilir.
** Eğer username ve password belirtilmemiş ise TOKEN mutlaka belirtilmelidir.
user_id Hayır Login'de dönen kullanıcı ID'si. Eğer gönderilmez ise veya boş olursa, aktif kullanıcı ID'si kullanılır(Fax.accounts->view) hakkınız var ise).

Core.accounts

JSON params içeriği
Parametre Zorunlu? Açıklama
token* Evet** Giriş için kullanılacak TOKEN bilgisi
* TOKEN yerine username ve password bilgileri gönderilebilir.
** Eğer username ve password belirtilmemiş ise TOKEN mutlaka belirtilmelidir.
page_length Evet Dönülecek kayıt sayısı(sayfa uzunluğu)
start Evet Kaçıncı satırdan itibaren kayıtlar gelsin?
order_by Evet Sıralama hangi sütuna göre yapılsın?
order_dir Evet Sondan başa (DESC) mı, yoksa baştan sona doğru(ASC) mu olsun?
search Evet nane, first_name, last_name, company_name sütunları içinde geçen bir değeri aramak için kullanılabilir. Eğer arama yapılmayacaksa boş string gönderilmeli
flt Evet assigned_on sütunu için filtreleme amaçlı olarak kullanılabilir. Örnek filtreleme verisi:
"flt": {"rules":[
  {"field":"assigned_on","op":"ge","data":null},
  {"field":"assigned_on","op":"lt","data":null}
]} 
Kullanılabilecek operatörler:
eq =
gt >
ge >=
lt <
le <=
in IN (Liste içinde)
bt BETWEEN (İki değer arasında)

Core.accounts.edit

JSON params içeriği
Parametre Zorunlu? Açıklama
token* Evet** Giriş için kullanılacak TOKEN bilgisi
* TOKEN yerine username ve password bilgileri gönderilebilir.
** Eğer username ve password belirtilmemiş ise TOKEN mutlaka belirtilmelidir.
id Evet Güncellenecek kaydın ID'si.
name Evet Hesap ismi.
is_active Evet Hesap aktif mi? Aktif:true, pasif:false
company_name Hayır Şirket ismi.
first_name Hayır Adı.
last_name Hayır SoyaAdı.
e_mail Hayır E-Posta adresi.
home_phone Hayır Ev telefonu.
work_phone Hayır İş telefonu.
gsm_phone Hayır Cep telefonu.
notes Hayır Notlar.
file_size_limit Hayır Disk kota büyüklüğü(KB).
first_inform_percent Hayır Disk kotasının yüzde kaçı dolunca ilk uyarı e-postası gönderilsin?
last_inform_percent Hayır Disk kotasının yüzde kaçı dolunca son uyarı e-postası gönderilsin?
trim_percent Hayır Disk kotasının yüze kaçı kadar silme işlemi yapılsın?
trim_at_percent Hayır Disk kotasının yüze kaçı dolunca silme işlemine başlansın?
fax_max_sessions Hayır Aynı anda en fazla açılabilecek çağrı sayısı.
has_secure_pdf Evet Güvenli PDF akif mi? Aktif:true, pasif:false
fax_notification_url Hayır Gelen/giden fakslar ile ilgili PUSH bildirimleri handi adrese POST edilsin?
default_lang Hayır Hesap arayüzünde kullanılacak dil
fax_header Hayır Faks gönderimlerinde kullanılacak faks başlık ve kimliği

Core.accounts.create

JSON params içeriği
Parametre Zorunlu? Açıklama
token* Evet** Giriş için kullanılacak TOKEN bilgisi
* TOKEN yerine username ve password bilgileri gönderilebilir.
** Eğer username ve password belirtilmemiş ise TOKEN mutlaka belirtilmelidir.
name Evet Hesap ismi.
is_active Evet Hesap aktif mi? Aktif:true, pasif:false
company_name Hayır Şirket ismi.
first_name Hayır Adı.
last_name Hayır SoyaAdı.
e_mail Hayır E-Posta adresi.
home_phone Hayır Ev telefonu.
work_phone Hayır İş telefonu.
gsm_phone Hayır Cep telefonu.
notes Hayır Notlar.
file_size_limit Hayır Disk kota büyüklüğü(KB).
first_inform_percent Hayır Disk kotasının yüzde kaçı dolunca ilk uyarı e-postası gönderilsin?
last_inform_percent Hayır Disk kotasının yüzde kaçı dolunca son uyarı e-postası gönderilsin?
trim_percent Hayır Disk kotasının yüze kaçı kadar silme işlemi yapılsın?
trim_at_percent Hayır Disk kotasının yüze kaçı dolunca silme işlemine başlansın?
fax_max_sessions Hayır Aynı anda en fazla açılabilecek çağrı sayısı.
has_secure_pdf Evet Güvenli PDF akif mi? Aktif:true, pasif:false
fax_notification_url Hayır Gelen/giden fakslar ile ilgili PUSH bildirimleri handi adrese POST edilsin?
default_lang Hayır Hesap arayüzünde kullanılacak dil
fax_header Hayır Faks gönderimlerinde kullanılacak faks başlık ve kimliği

Core.accounts.remove

JSON params içeriği
Parametre Zorunlu? Açıklama
token* Evet** Giriş için kullanılacak TOKEN bilgisi
* TOKEN yerine username ve password bilgileri gönderilebilir.
** Eğer username ve password belirtilmemiş ise TOKEN mutlaka belirtilmelidir.
id Evet Silinecek kaydın ID'si. Array olarak birden fazla ID belirtilebilir.

Core.account_users.combo

JSON params içeriği
Parametre Zorunlu? Açıklama
token* Evet** Giriş için kullanılacak TOKEN bilgisi
* TOKEN yerine username ve password bilgileri gönderilebilir.
** Eğer username ve password belirtilmemiş ise TOKEN mutlaka belirtilmelidir.
account_id Hayır Login'de dönen hesap ID'si. Eğer gönderilmez ise veya boş olursa, aktif hesap ID'si kullanılır(Fax.accounts->view) hakkınız var ise).
my_user_id Hayır Login'de dönen kullanıcı ID'si. Bu değer gönderilirse, liste içerisine bu ID'ye sahip kullanıcı yer almaz.
CONTACT US
CONTACT US
 
*
*
*